SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXIV sesje Rady Gminy Głuchów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 30 września 2020r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Głuchowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie

  Głuchów w roku szkolnym 2020/2021.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2020-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020r.
 11. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy Głuchów.

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU