GOSPODARKA

Gmina Głuchów stanowi układ przestrzenno- gospodarczy w swoim rozwoju uwarunkowany zasobami wewnętrznymi i związkami z sąsiednimi gminami i miastami wymienionymi wyżej.
Kluczowym znaczeniem dla gminy będzie polityka rolna i restrukturyzacja terenów rolnych nastawiona na ochronę gospodarstw rodzinnych oraz środowiska wiejskiego i krajobrazu.

Produkcja rolna będzie koncentrowała się jedynie na najlepszych gruntach z ukierunkowaniem na specjalizację pod kątem zapotrzebowania przemysłu rolno-spożywczego, włączanie gruntów marginalnych do obszarów aktywnych przyrodniczo poprzez ich zalesianie.

Gmina już od 1996 roku w całości jest zwodociągowana. Co druga posesja posiada stacjonarny telefon. Na terenie gminy jest rozmieszczona sieć przekaźnikowa telefonii komórkowej zapewniająca dobry standard rozmów telefonicznych. W Głuchowie znajduje się oczyszczalnia ścieków, która umożliwia zainteresowanym podmiotom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

W zakresie gospodarki gmina oferuje możliwość inwestowania w rozwój przemysłu rolno-spożywczego, tanią siłę roboczą, zdrową żywność. Na terenie gminy obowiązują podatki i opłaty lokalne najniższe w całym powiecie.