Obrazek wyróżniający - DODATEK WĘGLOWY

Zmiany w dodatku węglowym

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głuchów!

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe nastąpiła zmiana w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Nowe przepisy zaproponowane i uchwalone przez Posłów i Senatorów RP przewidują m.in.:

  • wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”);
  • wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB;
  • wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę;

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków kilku gospodarstwom domowym zamieszkującym pod jednym adresem w odrębnych lokalach, dla których źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła, jeżeli do 30 listopada br. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych w wyniku przyczyn obiektywnych (np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie).

W takich przypadkach, przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, który potwierdza, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania (osobne lub wspólne) uprawnia do przyznania dodatku węglowego.

Przez odrębny lokal należy rozumieć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, jak również samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczoną do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, wskazane w art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych  na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (kuchnia, łazienka)służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Za odrębne lokale mieszkalne nie uważa się pomieszczeń przechodnich ani pojedynczych pokoi.

W związku z powyższym osoby, które otrzymały decyzję odmowną z powodu niezgłoszenia bądź zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11.08.2022 r. oraz osoby, których wniosek został pozostawiony bez rozpoznania (otrzymały pisemną informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania) mogą ponownie składać wnioski o dodatek węglowy w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie  (I piętro pokój nr 7 i 11)

 

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU