Kosze na śmieci komunalne

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Głuchów zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Głuchów w dniu 8 stycznia 2020 r. uchwały Nr XVI/101/20 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 845).

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 marca 2020 roku:

1)   miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 18,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

2)   miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 36,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość*.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje,
w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składając do Urzędu Gminy Głuchów nową deklarację,
w której zadeklarują kompostowanie ww. odpadów w przydomowym kompostowniku.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, nie posiada kompostownika
i nie kompostuje w nim odpadów, burmistrz wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie tj.;

1) za styczeń, luty i marzec – do 15 kwietnia,

2) za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 lipca,

3) za lipiec, sierpień  i wrzesień – do 15 października,

4) za październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Głuchów lub przelewem
na rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy Skierniewice O/Głuchów 68 9297 0005 0900 2088 2090 0368,

tytułem ’ Opłata za odbiór odpadów komunalnych za … kwartał 2020 roku’’

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane
z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości np.: z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci,  zgonami osób, itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu Gminy Głuchów Aleja Klonowa 5; 96-130 Głuchów, I piętro pokój nr 3.

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …