Pojemniki na odpady komunalne

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) Wójt Gminy Głuchów zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Głuchów w dniu 27 listopada 2020 r. uchwały Nr XXV/168/2020 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 6590).

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2021 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą :

1)   20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny*

2)  40,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje,
w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

3) zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie od gospodarstwa, tj. 3 zł/kwartał.

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika. Druki deklaracji uwzględniającej zniżkę są dostępne na stronie internetowej Gminy w zakładce „do pobrania”.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, nie posiada kompostownika
i nie kompostuje w nim odpadów, wójt wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie tj.;

1) za styczeń, luty i marzec – do 15 kwietnia,

2) za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 lipca,

3) za lipiec, sierpień  i wrzesień – do 15 października,

4) za październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Głuchów lub przelewem
na rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy Skierniewice O/Głuchów 68 9297 0005 0900 2088 2090 0368,

tytułem ’ Opłata za odbiór odpadów komunalnych za … kwartał 2020 roku’’

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane
z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości np.: z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci,  zgonami osób, itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu Gminy Głuchów Aleja Klonowa 5; 96-130 Głuchów, I piętro pokój nr 3.

 

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …