Kosze na śmieci komunalne

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 2519.), Wójt Gminy Głuchów zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Głuchów w dniu 15 listopada 2022 r. uchwały Nr XLVIII/321/2022 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 6953).

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2023 roku:

 

1)   miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 30,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

2)   miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 60,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość*.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje,
w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

3) zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,34% od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składając do Urzędu Gminy Głuchów nową deklarację,
w której zadeklarują kompostowanie ww. odpadów w przydomowym kompostowniku.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim odpadów, wójt wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie tj.;

1) za styczeń, luty i marzec – do 15 kwietnia,

2) za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 lipca,

3) za lipiec, sierpień  i wrzesień – do 15 października,

4) za październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Głuchów lub przelewem
na rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy Skierniewice O/Głuchów 68 9297 0005 0900 2088 2090 0368, tytułem ’ Opłata za odbiór odpadów komunalnych za … kwartał 2023 roku’’

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane
z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości np.: z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci,  zgonami osób, itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu Gminy Głuchów Aleja Klonowa 5; 96-130 Głuchów, I piętro pokój nr 3.

 

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …