Komunikat - Obrazek wyróżniający

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Głuchów z dnia 3 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020

Wójta Gminy Głuchów

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         (t.j. Dz. U. z 2020  r., poz. 713 z późn. zm.) i  art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Głuchów zarządza, co następuje:

§1.

Postanawia się sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie Gminy Głuchów, będących własnością Gminy Głuchów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1) wywieszenie od dnia 3 września 2020 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głuchowie;

2) ogłoszenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej;

3) zamieszczenie wykazu na stronie internetowej www.gminagluchow.p

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Głuchów

/-/ Jan Słodki

 

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU