Komunikat - Obrazek wyróżniający

Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie wykazu lokali użytkowych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR  49/2021 WÓJTA GMINY GŁUCHÓW z dnia 8 grudnia  2021 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372, poz. 1834 ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce     nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ),

zarządzam, co następuje:

  • 1. Sporządza się wykaz lokali użytkowych nie stanowiących odrębnej własności przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej położonych w Gminie Głuchów, będących własnością Gminy Głuchów dotychczasowym najemcom, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2.1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głuchów,  Aleja Klonowa 5 na okres 21 dni.

2.Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głuchów oraz na stronie internetowej www.gminagluchow.pl

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Głuchów.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Głuchów Nr 49/2021 z dnia 8 grudnia  2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom

WYKAZ
lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

 

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU