Komunikat - Obrazek wyróżniający

ZARZĄDZENIE Nr 9.2022

ZARZĄDZENIE Nr 9//2022

WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

z dnia 8 marca 2022 r. 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Głuchów przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) i  art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Głuchów zarządza, co następuje: 

§ 1.

Postanawia się sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej na terenie Gminy Głuchów, będącej własnością Gminy Głuchów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1) wywieszenie od dnia 8.03.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głuchowie;

2) ogłoszenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej;

3) zamieszczenie wykazu na stronie internetowej www.gminagluchow.pl

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Głuchów

                                                                                              /-/Jan Słodki

 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych