Komunikat - Obrazek wyróżniający

ZARZĄDZENIE Nr 8.2022

ZARZĄDZENIE NR 8/2022

WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

z dnia 8 marca 2022 r. 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) i  art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Głuchów zarządza, co następuje: 

§ 1.

Postanawia się sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, położonych na terenie Gminy Głuchów, będących własnością Gminy Głuchów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1) wywieszenie od dnia 8.03.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głuchowie;

2) ogłoszenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej;

3) zamieszczenie wykazu na stronie internetowej www.gminagluchow.pl

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Głuchów

      /-/ Jan Słodki

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …