Komunikat - Obrazek wyróżniający

ZARZĄDZENIE Nr 39/2022 WÓJTA GMINY GŁUCHÓW z dnia 12 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2022

WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Głuchów przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         (t.j. Dz. U. z 2022  r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) i  art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Głuchów zarządza, co następuje:

  • 1.Postanawia się sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej na terenie Gminy Głuchów, będącej własnością Gminy Głuchów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
  • 2.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1) wywieszenie od dnia 12 sierpnia 2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głuchowie;

2) ogłoszenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej;

3) zamieszczenie wykazu na stronie internetowej www.gminagluchow.pl 

  • 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.
  • 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Wójt Gminy Głuchów

                                                                                                     /-/ Jan Słodki

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …