Komunikat - Obrazek wyróżniający

ZARZĄDZENIE Nr 01/2022 WÓJTA GMINY GŁUCHÓW z dnia 3 stycznia 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr  01/2022
WÓJTA GMINY GŁUCHÓW
z dnia 3 stycznia 2022r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Głuchowie, Jednostek organizacyjnych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022r.

 

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320 ze zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019r. poz.1282 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021r. poz. 1372 ze zm.) zarządzam co następuje:

  • 1.1. Ustalam dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę 1 stycznia 2022r. (Nowy Rok)
  1. Ustalony dzień wolny od pracy ma zastosowanie w stosunku do pracowników Urzędu Gminy w Głuchowie, Jednostek organizacyjnych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie.
  • 2. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Głuchowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu.
  • 3.1. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. kadr Urzędu Gminy.
  1. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Głuchów.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

                                                                                                /-/ Jan Słodki

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …