agresywny-i-bezpański-pies-zdjęcie

Zabronione jest wypuszczanie psów bez opieki

pieczątka Urząd Gminy GłuchówMieszkańcy
Gminy Głuchów

 

 

W związku z licznymi zgłoszeniami wpływającymi do Urzędu Gminy w Głuchowie o biegających psach właścicielskich poza posesjami, Urząd Gminy Głuchów przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz. Wolno biegające psy po drodze stanowią duże zagrożenie dla ludzi i dzieci oraz są uciążliwością dla użytkowników ruchu drogowego (szczególnie dla rowerzystów). Ugryzienie przez psa niesie za sobą wiele komplikacji (badania lekarskie, obserwacja, szczepienia) nie mówiąc, że jest zagrożeniem zdrowia, a nawet życia dla tej osoby. Samo pogryzienie, ale i upadek z roweru grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Właściciel łub opiekun psa nie może dopuścić do sytuacji, by jego pies wbiegał lub przebywał na cudzej posesji.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchów osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się tych zwierząt oraz są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi ze strony tych zwierząt oraz przed zanieczyszczeniem przez nich terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

W związku z powyższym właściciel oraz opiekun psa nie może dopuścić, by mógł on wydostać się z posesji i bez kontroli, i bez opieki znajdować się w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku np. na drodze, chodniku, sklepie , szkole , boisku czy w parku.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad regulaminu. W przypadku nie dostosowania się do powyższego sprawa zostanie zgłoszona do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach celem nałożenia stosownej kary właścicielowi lub opiekunowi psa.

Ponownie przypominam, że zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 281) „Kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i kto dopuszcza się czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000,00 złotych albo karze nagany.

wójt gminy głuchów

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …