SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXXVII sesja Rady Gminy Głuchów w dniu 29 grudnia 2021r. o godz. 14.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 29 grudnia 2021r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia na rok 2022 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Głuchów oraz Gminy z którymi zawrze stosowane porozumienie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Głuchów na 2022r.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2020r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
 14. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Żarówka okrągła

UWAGA Przerwy w dostawie prądu

Szanowni Państwo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Żyrardów informuje o planowych przerwach w dostawie energii …