SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXXVII sesja Rady Gminy Głuchów w dniu 29 grudnia 2021r. o godz. 14.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 29 grudnia 2021r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia na rok 2022 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Głuchów oraz Gminy z którymi zawrze stosowane porozumienie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Głuchów na 2022r.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2020r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
 14. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …