SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXXIX sesja Rady Gminy Głuchów w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 1400

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 4 marca 2022r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Głuchów na rok 2022”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu obrębu Michowice.
 8. Podjęcie uchwały w wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w obrębie Białynin Krasówka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości w Głuchowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2022-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r.
 13. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …