SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXXIV sesja Rady Gminy Głuchów w dniu 24 września 2021r. o godz. 14⁰⁰

 

Nasz znak: Or. 0002.XXXIV.2021                                                            Data: 17.09.2021r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021r. poz. 1372)  zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 24 września 2021r. o godz. 14⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów wsi Głuchów i Miłochniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębu Wysokienice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Michowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla obszarów stanowiących fragmenty obrębu Białynin Krasówka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości w Janisławicach.
 18. Podjęcie uchwały określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków i przekazanie do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
 22. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych