SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXXIV sesja Rady Gminy Głuchów w dniu 24 września 2021r. o godz. 14⁰⁰

 

Nasz znak: Or. 0002.XXXIV.2021                                                            Data: 17.09.2021r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021r. poz. 1372)  zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 24 września 2021r. o godz. 14⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów wsi Głuchów i Miłochniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębu Wysokienice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Michowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla obszarów stanowiących fragmenty obrębu Białynin Krasówka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości w Janisławicach.
 18. Podjęcie uchwały określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków i przekazanie do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
 22. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …