SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXXII sesja Rady Gminy Głuchów

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.  poz. 713, poz. 1378, z 2021r. poz. 1038)  zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 25 czerwca 2021r. o godz. 14⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Głuchów za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Głuchów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchów za rok 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuchów na rok szkolny 2021/2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuchów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/20 Rady Gminy Głuchów z dnia 6 marca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchów.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
 17. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych