SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXXII sesja Rady Gminy Głuchów

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.  poz. 713, poz. 1378, z 2021r. poz. 1038)  zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 25 czerwca 2021r. o godz. 14⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Głuchów za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Głuchów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchów za rok 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuchów na rok szkolny 2021/2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuchów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/20 Rady Gminy Głuchów z dnia 6 marca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchów.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
 17. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …