SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXVIII sesja Rady Gminy Głuchów

Pani/Pan

 

                                                                         ……………………………………    

 

Nasz znak: Or. 0002.XXVIII.2021                                                                        Data: 13.01.2021r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.  poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 27 stycznia 2021r.  o godz. 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2021r.:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2021r.,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie projektu budżetu gminy,
  3. przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Głuchów w sprawie projektu budżetu gminy,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia na rok 2021 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 9. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                   Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …