SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXVII sesja Rady Gminy Głuchów

Pani/Pan

                                                                               ……………………………………

 

Nasz znak: Or. 0002.XXVII.2020                                                             Data: 22.12.2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.  poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 30 grudnia 2020r.  o godz. 14⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Głuchów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej.
 9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Głuchów na 2021r.
 10. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2020-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020r.
 13. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy Głuchów.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Obrazek wyróżniający - raport o stanie gminy

RAPORT O STANIE GMINY GŁUCHÓW za 2022 r.