SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXVII sesja Rady Gminy Głuchów

Pani/Pan

                                                                               ……………………………………

 

Nasz znak: Or. 0002.XXVII.2020                                                             Data: 22.12.2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.  poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 30 grudnia 2020r.  o godz. 14⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Głuchów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej.
 9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Głuchów na 2021r.
 10. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2020-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020r.
 13. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy Głuchów.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych