SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXIX sesja Rady Gminy Głuchów odbędzie się w dniu 3 marca 2021r. o godz. 9⁰⁰

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.  poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 3 marca 2021r. o godz. 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Głuchów na rok 2021”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Michowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Reczul.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Wysokienice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Kochanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Głuchów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Głuchów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotów kosztów podróży Radnym Gminy Głuchów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
 16. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU