SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XXIX sesja Rady Gminy Głuchów odbędzie się w dniu 3 marca 2021r. o godz. 9⁰⁰

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.  poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 3 marca 2021r. o godz. 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Głuchów na rok 2021”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Michowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Reczul.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Wysokienice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Kochanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Głuchów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Głuchów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotów kosztów podróży Radnym Gminy Głuchów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2021-2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
 16. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Żarówka okrągła

UWAGA Przerwy w dostawie prądu

Szanowni Państwo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Żyrardów informuje o planowych przerwach w dostawie energii …