SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XLVIII sesja Rady Gminy Głuchów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 15 listopada 2022r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Głuchów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszarów stanowiących fragmenty obrębów: Michowice, Kochanów i Głuchów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Miłochniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragment obrębu Złota.
 11. Zatwierdzenie planu pracy i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie na 2023r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głuchów, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie, szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2023r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 18. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2021r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2022-2025.r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r.
 1. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Głuchów.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …