SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

XLIII sesja Rady Gminy Głuchów odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie

                                               Data: 21.06.2022r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głuchów za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Głuchów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchów za rok 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2022-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r.
 13. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Żarówka okrągła

UWAGA Przerwy w dostawie prądu

Szanowni Państwo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Żyrardów informuje o planowych przerwach w dostawie energii …