XIV Sesja Rady Gminy Głuchów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.  poz. 1815 z późn. zmianami)  zwołuję XIV sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 22 listopada 2019r.  o godz. 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Głuchowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/56/19 Rady Gminy Głuchów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Głuchowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kwalifikowania i zasad uczestnictwa w Klubie Senior+ w Głuchowie oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Głuchowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2020r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Głuchów dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Białyninie i Miłochniewicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2019-2022.
 17. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Głuchów.

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …