Wywóz nieczystości ciekłych

Mieszkańcy Gminy Głuchów

Wójt Gminy Głuchów zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów, które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, o podanie  do dnia 31.05.2024r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głuchów pok. nr 2 (I piętro) lub na adres poczty elektronicznej inwestycje@gminagluchow.pl , informacji dotyczącej posiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków (z ostatnich 12 miesięcy)

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Głuchów na odbiór i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głuchów

Lp. Nazwa i Adres Telefon,

e-mail

1 Dyśko Sylwester – Firma Transportowo-Usługowa

Naropna 27A, 97-226 Żelechlinek

507-105-975

(44) 712-26-67

2 P.H.U. „AGA” Agnieszka Rymarczyk

Michowice 57, 96-130 Głuchów

46 815-76-12

509-948-703

3 Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

(46) 814-21-76
4 Usługi asenizacyjne Paweł Pawlik

Wysokienice 60, 96-130 Głuchów

609-837-063

pppawlik.pl@wp.pl

5 USŁUGI ROLNO-BUDOWLANE  Konrad Dziąg

Reczul 10, 96-130 Głuchów

726-940-332

konrad.dziag@onet.pl

6 WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

801-133-088

biuro@wcserwis.pl

7 P.H.U. Agnieszka Papiewska

ul. Łowicka 6, 95-047 Jeżów

695-077-552

krzysztof.papiewski@wp.pl

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399):

Art. 5.  1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Na podstawie art. 10 w/w ustawy:

  1. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1

– podlega karze grzywny.

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU