Obrazek wyróżniający - Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów przeznaczonych do oddania w najem

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020

Wójta Gminy Głuchów

z dnia 8 lipca  2020 r.

w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 713 ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

  • 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania  w najem  położonych     na terenie  Gminy Głuchów, będących własnością Gminy Głuchów, określony w  załączniku                     do niniejszego zarządzenia.
  • 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głuchów, Aleja Klonowa 5 na okres 21 dni od dnia 8 lipca 2020 r. oraz na stronie internetowej www.gminagluchow.pl
  1. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Głuchów.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Głuchów

/-/ Jan Słodki

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …