Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu.

ZARZĄDZENIE Nr  21/2019

Wójta Gminy Głuchów

z dnia 9 kwietnia  2019 r.

w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019, poz. 506 ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm. ). zarządzam, co następuje:

  • 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu  położonych na terenie  Gminy Głuchów, będących własnością Gminy Głuchów, określony w  załączniku do niniejszego zarządzenia.
  • 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głuchów, Aleja Klonowa 5 na okres 21 dni od dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz na stronie internetowej www.gminagluchow.pl
  1. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie                    w prasie lokalnej.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Głuchów.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Głuchów

/-/ Jan Słodki

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …