Wójt Gminy Głuchów udostępnia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów

Wójt Gminy Głuchów udostępnia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Głuchów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi Prusy i Wysokienice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 2081, ze zm. ) a także w związku z uchwałami Rady Gminy Głuchów: nr X/60/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu obrębu wsi Prusy oraz nr X/59/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu obrębu wsi Wysokienice

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla:

 • fragmentu obrębu wsi Prusy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • fragmentu obrębu wsi Wysokienice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 13.03.2020 r. do 10.04.2020 r. w Urzędzie Gminy Głuchów Al. Klonowa 5, 96-130 Głuchów, I piętro, pok. Nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Głuchów (800-1500). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.03.2020 r. o godz. 1000 w pok.nr 209 Urzędu Gminy Głuchów Al. Klonowa 5, w Głuchowie.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głuchów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art.18 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2020 r. Wniosek, uwaga powinien zawierać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Głuchów Al. Klonowa 5,
96-130 Głuchów; ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Głuchów, I piętro, pok. Nr 2 w godzinach pracy urzędu  oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanie@gminaglochow.pl  wpisując w temacie < zmiany m.p.z.p. Prusy i Wysokienice >. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wniosków i uwag złożonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Głuchów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję że:

 1. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Głuchów z siedzibą Al. Klonowa 5, 96-130 Głuchów i są one podawane w celu składania uwag do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Głuchów, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 4. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 7. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 9. Z Administratorem Danych Osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: pl

 

Wójt Gminy Głuchów

Jan Piotr Słodki

 

 

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …