„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Informacja dla rolników dotycząca programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy  Głuchów zaprasza rolników z terenu naszej gminy do składania deklaracji
o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin).

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji wraz z załącznikami i dostarczenie
jej do Urzędu Gminy Głuchów pokój nr 3 (I piętro) do dnia 18.11.2019 r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 46 815-75-30 wew. 213.

Formularze deklaracji dostępne są także w Urzędzie Gminy w Głuchowie oraz u Sołtysów

Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania realizowany będzie w 2020 roku bezpłatny odbiór w/w odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk
lub unieszkodliwienie. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Głuchów dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w deklaracji prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji/zmianie danych do Urzędu Gminy Głuchów pokój nr 3 (I piętro).

Załącznik:

Deklaracja dla rolników

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU