agresywny-i-bezpański-pies-zdjęcie

Psy!!!

Głuchów, dnia 08.06.2022 r.

 

Mieszkańcy   Gminy Głuchów

RG.6140.16.2022

W związku z utrzymującym się zjawiskiem biegających psów po drogach i poza posesjami,  przypominamy   właścicielom i opiekunom psów o obowiązku utrzymywania swoich psów  w kojcach, okólnikach, w obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz. Proszę  o  zabezpieczenie swoich posesji tak, by psy nie wydostały się na zewnątrz, by nie zagrażały przechodniom na drodze i dzieciom przy szkołach. Nawet, jeżeli wydaje się nam, że psy „nie gryzą i nie atakują ludzi”, to jednak psy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, powodują strach u dzieci i osób poruszających się po drodze i w okolicy szkół, boisk i sklepów. Nigdy też nie wiemy, jak zareaguje dziecko widząc psa w pobliżu i jak zachowa się pies w odpowiedzi na ewentualną reakcję dziecka. Ugryzienie przez psa niesie za sobą wiele komplikacji (badania lekarskie, obserwacja, szczepienia) nie mówiąc, że jest zagrożeniem zdrowia a nawet życia dla tej osoby. Samo pogryzienie, ale i upadek z roweru grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.  Zaatakowanie przez takie biegające psy może się  okazać bardzo  tragiczne w skutkach, o czym świadczy ostatnio głośny przypadek pogryzienia przez psy właścicielskie  18-letniej dziewczyny w okolicach Łasku.

Sprawujmy więc opiekę nad swoimi  psami, by do takiej sytuacji nie doszło w przyszłości.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Głuchów osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się tych zwierząt oraz są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością  dla ludzi ze strony tych zwierząt oraz przed zanieczyszczeniem przez nich terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

W związku z powyższym właściciel  oraz opiekun psa nie może dopuścić, by mógł on  wydostać się z posesji i bez kontroli, i opieki znajdować w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku np. na drodze, chodniku, przy szkole, przedszkolu, parku, boisku czy sklepie itp.

Bardzo proszę o przestrzeganie powyższych zasad.

Zwracam także uwagę, że zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm. ) „Kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i kto dopuszcza się czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

W przypadku nie dostosowania się do powyższego i ujawnienia przypadku psa poza posesją bez opieki, sprawa zostanie zgłoszona  Policji  celem nałożenia stosownej kary właścicielowi lub opiekunowi psa.

 

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …