Pożyczki unijne dla MŚP, JST, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa łódzkiego

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie i Prezydenci,
Nie ulega wątpliwości, że dynamika rozwoju przedsiębiorstw to kluczowy czynnik wpływający na tempo wzrostu gospodarczego i społecznego, nie tylko na poziomie krajowym, ale również regionalnym, a przede wszystkim lokalnym, dlatego też pragnę Państwa poinformować o możliwości bardzo atrakcyjnego wsparcia Waszych lokalnych przedsiębiorców w postaci preferencyjnie oprocentowanych pożyczek pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ na lata 2014-2020), prosząc o możliwe szerokie rozpowszechnienie niniejszej informacji na poziomie Państwa jednostek samorządowych.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jako jednostka podległa Marszałkowi Województwa Łódzkiego, jest instytucją, która we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego o wartości 670 mln zł realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Jeremie2) stanowiący kontynuację Inicjatywy JEREMIE z poprzedniego okresu programowania. Podstawowym celem Projektu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym. Projekt podzielony został na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć, mianowicie:
– pożyczki na rozwój przedsiębiorstw (w ramach Poddziałania II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP),
– pożyczki na termomodernizację budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (w ramach Poddziałania IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych),
– pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w ramach VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych).
Konstrukcja Projektu polega na wyborze przez Bank Gospodarstwa Krajowego tzw. Pośredników Finansowych, a więc instytucji finansujących, które udzielają pożyczek zainteresowanym podmiotom, a więc do których należy zgłaszać się po wsparcie.
Dodatkowo, w ramach ponownego użycia środków z perspektywy finansowej 2007-2013, dostępna jest dla przedsiębiorców atrakcyjna pożyczka na modernizację nieruchomości, z której MŚP mogą nabyć i wyremontować czy dostosować nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Warto podkreślić podstawowe korzyści, jakimi charakteryzują się pożyczki pochodzące z inicjatywy Jeremie2:
– preferencyjne oprocentowanie – bardzo atrakcyjne w porównaniu do rynkowego (od 0,15%),
– brak jakichkolwiek opłat i prowizji pobieranych przez Pośredników Finansowych,
– szeroki zakres w wartości udzielanych pożyczek (w przedziale od 0 do nawet ponad 3 mln zł),
– łatwy proces aplikowania o udzielenie pożyczek,
– szeroki wachlarz wydatków możliwych do poniesienia w ramach pożyczki – dla przedsiębiorców są to właściwie wszystkie cele umożliwiające ich rozwój,
– możliwość pozyskania wsparcia przy niskiej zdolności kredytowej – wsparcie jest kierowane również do przedsiębiorstw, które nie uzyskałyby finansowania na rynku ze względu na brak odpowiedniej zdolności kredytowej albo nie zdecydowałoby się na nie z uwagi na bardzo wysokie oprocentowanie,
– możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych (do 18 miesięcy),
– długie okresy kredytowania (do 15 lat).
Jako potwierdzenie atrakcyjności pożyczek dla przedsiębiorstw sektora MŚP można przytoczyć dane, które wskazują, że w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) w ramach inicjatywy JEREMIE wsparcie w postaci pożyczek i poręczeń otrzymało 2 939 przedsiębiorców z województwa łódzkiego na kwotę 437 mln zł. W obecnie realizowanym Projekcie udało się udzielić już 568 pożyczek na kwotę ponad 130 mln zł. Podkreślenia wymaga również fakt, że z informacji pochodzących od podmiotów korzystających z pożyczek unijnych wynika, iż niejednokrotnie wolą oni skorzystać ze wsparcia zwrotnego, niż dotacyjnego, które wiąże się z wyższym poziomem skomplikowania w ubieganiu się oraz rozliczaniu wsparcia.
Zachęcam również do rozważenia skorzystania przez Państwa jednostki z możliwości wsparcia w postaci pożyczki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Mając na uwadze powyższe, proszę jeszcze raz o jak najszersze rozpropagowanie niniejszych informacji w Państwa otoczeniu, w szczególności jeśli to możliwe, proszę o zamieszczenie stosownej wiadomości na Państwa witrynach internetowych – celem ułatwienia, przesyłam w załączeniu notkę gotową do zamieszczenia na stronach www i zawierającą najistotniejsze informacje w sprawie wraz z odpowiednimi linkami do strony internetowej dedykowanej Projektowi.
O szczegółach dotyczących pożyczek udzielanych w ramach Projektu można przeczytać tutaj <https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/>  (po wybraniu województwa łódzkiego).

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć tutaj <https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-lodzkie/> .
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Gliściński
Wydział Instrumentów Finansowych

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
tel: 42 203 54 75
fax: 42 230 15 51
email: l.gliscinski@cop.lodzkie.pl

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU