Komunikat - Obrazek wyróżniający

Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie konsultacji społecznych

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Głuchów

z dnia 16 marca 2023r. 

w sprawie konsultacji społecznych

            Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz Uchwały Nr LIII/352/2023 Rady Gminy Głuchów z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głuchów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022r. poz. 1161, poz. 1822) zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

  1. Przedmiot i podmiot konsultacji:

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu statutu sołectw. W konsultacjach biorą udział wszyscy Mieszkańcy Gminy Głuchów.

  1. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Konsultacje trwają od 16 marca 2023r. do 26 marca 2023r.

  • Forma przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu statutu sołectw, których formularz zostanie udostępniony:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głuchów; www.gminagluchow.bip.net.pl
  • na stronie internetowej Gminy Głuchów; gminagluchow.pl;
  • w Biurze Rady Gminy Głuchów.

Wypełniony formularz należy złożyć poprzez:

  • przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy Głuchów, Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów (decydować będzie data wpływu);
  • złożenie na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu;
  • przesłanie skanu elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@gminagluchow.pl

w terminie przeprowadzenia konsultacji.

  1. Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głuchów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głuchów.

Wójt Gminy Głuchów

                                                                                          /-/ Jan Słodki

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …