Obrazek wyróżniający -ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Opiekun żłobka

Dyrektor Gminnego Żłobka w Głuchowie ogłasza nabór na stanowisko: opiekun żłobka

w Gminnym  Żłobku w Głuchowie
Pl. Uniwersytecki 5
96 – 130 Głuchów

Określenie stanowiska pracy:

Opiekun w żłobku – zatrudnienie na cały etat (8 godzin dziennie); pierwsza umowa na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wymagania:

Opiekunem w żłobku może być osoba:

  1. Posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno –wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
  2. Która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

  1. Wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy lub
  2. Średnie lub średnie branżowe oraz:
  1. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

 Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny, życiorys
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • informacja z Krajowego rejestru karnego o niekaralności kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście w godz. 8.00 – 16.00 u dyrektora Gminnego Żłobka w Głuchowie (w siedzibie Przedszkola i Żłobka) lub przesłać pocztą na adres Żłobka.

Zapytania dotyczące oferty można kierować na adres: przedszkolegluchow@wp.pl lub telefonicznie – 46 815 71 93.

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU