Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Głuchów

ZARZĄDZENIE NR 37 /2019

WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

z dnia 7 sierpnia 2019r.
o ogłoszeniu naboru na stanowisko Skarbnika Gminy

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

 • 1. Ogłaszam nabór na stanowisko Skarbnika Gminy.
 • 2. 1. Procedura wyboru, wymagania oraz zakres obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku określone są w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. W celu przeprowadzenia naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 2. a) Magdalena Piekut /Z-ca Wójta Gminy /– Przewodnicząca Komisji,
 3. b) Lech Kowara /Sekretarz Gminy/     – Sekretarz Komisji
 4. c) Jadwiga Swaczyna /Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich/
  – Członek Komisji
 5. Komisja pracować będzie w oparciu o Regulamin naboru załączony do dokumentacji postępowania konkursowego.
 • 3. Ogłoszenie o naborze podlega zamieszczeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Głuchowie;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Głuchowie.

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Głuchów.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                           /-/ Jan Słodki  

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …