SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

LXIV sesja Rady Gminy Głuchów 1 marca 2024r. godz. 1400

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję LXIV sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 1 marca 2024r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuchów w 2023r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszarów stanowiących fragmenty obrębów: Jasień, Skoczykłody, Wysokienice, Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Głuchów na rok 2024r”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuchów na lata 2024 – 2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Głuchów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Głuchowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Kochanowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024r.
 16. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Gminy Głuchów.

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych