SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

LXII sesja Rady Gminy Głuchów w dniu 28 grudnia 2023r. o godz. 14.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję LXII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 28 grudnia 2023r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2024r.:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2024r.,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie projektu budżetu gminy,
  3. przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Głuchów w sprawie projektu budżetu gminy,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia na rok 2024 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Kochanowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei uznanej za pomnik przyrody w Głuchowie w pasie drogi powiatowej Nr 1303E Skierniewice – Głuchów – Żelechlinek – Lubochnia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich drzew objętych ochroną w alei uznanej za pomnik przyrody w Głuchowie w pasie drogi powiatowej Nr 1303E Skierniewice – Głuchów – Żelechlinek – Lubochnia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2023-2031.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023r.
 15. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad LXII sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …