SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

LXI sesja Rady Gminy Głuchów

 

Nasz znak: Or. 0002.LXI.2023                                                                                                     Data: 20.11.2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję LXI sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 27 listopada 2023r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2024r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Głuchów.
 15. Zatwierdzenie planu pracy i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie na 2024 rok.
 16. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2022r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2023-2031.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023r.
 19. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 • Sprawy różne.
 1. Zakończenie obrad LXI sesji Rady Gminy Głuchów.

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU