SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

LVII sesja Rady Gminy Głuchów

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 14 czerwca 2023r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głuchów za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Głuchów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchów za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022r.
 11. Podjęcie w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głuchów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości w Borysławiu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2023-2031.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023r.
 17. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Gminy Głuchów.

    Przewodniczący Rady Gminy

       Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych