SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

LVII sesja Rady Gminy Głuchów

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 14 czerwca 2023r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głuchów za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Głuchów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchów za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022r.
 11. Podjęcie w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głuchów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości w Borysławiu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2023-2031.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023r.
 17. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Gminy Głuchów.

    Przewodniczący Rady Gminy

       Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Zawiadomienie o odwołaniu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego