SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

LI sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 28 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję LI sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 28 grudnia 2022r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2023-2026.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2023-2026.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2023r.:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2023r.,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie projektu budżetu gminy,
  3. przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Głuchów w sprawie projektu budżetu gminy,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia na rok 2023 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Głuchów oraz Gminy z którymi zawrze stosowane porozumienie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości w Głuchowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2022-2025.r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r.
 17. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy Głuchów.

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU