SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

LI sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 28 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję LI sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 28 grudnia 2022r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2023-2026.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2023-2026.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2023r.:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2023r.,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie projektu budżetu gminy,
  3. przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Głuchów w sprawie projektu budżetu gminy,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia na rok 2023 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Głuchów oraz Gminy z którymi zawrze stosowane porozumienie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości w Głuchowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2022-2025.r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r.
 17. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy Głuchów.

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Żarówka okrągła

UWAGA Przerwy w dostawie prądu

Szanowni Państwo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Żyrardów informuje o planowych przerwach w dostawie energii …