SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

L sesja Rady Gminy Głuchów w dniu 16 grudnia 2022r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję L sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 16 grudnia 2022r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głuchów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Głuchów.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Głuchów na 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2022-2025.r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r.
 13. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad L sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU