SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 6 marca 2020r. o godz. 14⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Głuchów.
4. Powołanie Komisji uchwał.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja nt. wykonywanych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez NZOZ „Dobrego Zdrowia” w Głuchowie.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla fragmentu obrębu wsi Białynin-Południe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Głuchów na rok 2020r.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Głuchów do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Głuchów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2020-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu w formie dotacji na remont drogi powiatowej Nr 1317E na odcinku od drogi powiatowej Nr 1303E do drogi powiatowej Nr 1316E przez miejscowość Jasień i Michowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Głuchów.
17. Interpelacje, wnioski, zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy Głuchów.

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Mikołajczyk

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …