SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

Informacja o Sesji Rady Gminy Głuchów

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583) zwołuję XL sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 30 marca 2022r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuchów.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie za 2021r.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie za 2021r.
 10. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIX/256/2022 Rady Gminy Głuchów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie  Głuchów na rok 2022”.
 12. Podjęcie uchwały sprawie w zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Głuchów oraz sposobu ich rozliczania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuchów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Głuchów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2022-2025.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r.
 18. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Żarówka okrągła

UWAGA PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Szanowni Państwo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Żyrardów informuje o planowych przerwach w dostawie energii …