SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

Informacja o Sesji Rady Gminy Głuchów

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583) zwołuję XL sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 30 marca 2022r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuchów.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie za 2021r.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie za 2021r.
 10. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIX/256/2022 Rady Gminy Głuchów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie  Głuchów na rok 2022”.
 12. Podjęcie uchwały sprawie w zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Głuchów oraz sposobu ich rozliczania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuchów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Głuchów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2022-2025.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r.
 18. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU