SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

INFORMACJA O SESJI

 

Pani/Pan

 

                                                                         ……………………………………    

 

Nasz znak: Or. 0002.XXV.2020                                                                Data: 20.11.2020r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.  poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXV sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 27 listopada 2020r.  o godz. 10⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021r.
 7. Zatwierdzenie planu pracy i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie i Filii Bibliotecznych na 2021r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuchów na lata 2020-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Głuchów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Głuchów z dnia 25 marca 2020r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2020-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020r.
 16. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …