SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW - Obrazek wyróżniający

INFORMACJA O SESJI

 

Pani/Pan

 

                                                                         ……………………………………    

 

Nasz znak: Or. 0002.XXV.2020                                                                Data: 20.11.2020r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.  poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXV sesję Rady Gminy Głuchów w dniu 27 listopada 2020r.  o godz. 10⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Głuchów.
 4. Powołanie Komisji uchwał.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021r.
 7. Zatwierdzenie planu pracy i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie i Filii Bibliotecznych na 2021r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuchów na lata 2020-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Głuchów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Głuchów z dnia 25 marca 2020r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2020-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020r.
 16. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy Głuchów.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Michał Mikołajczyk

 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych