Droga Asfaltowa

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu 26.09.2019r. zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 127/II/2019

pomiędzy Wojewodą  Łódzkim a Gminą Głuchów na Zadanie gminne pn.

„Remont drogi gminnej”

Zakres Zadania:

Projektem objęty został odcinek drogi gminnej Nr 115077E. Remont drogi gminnej obejmował:

  1. Roboty pomiarowe.
  2. Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową.
  3. Regulację wysokościową studni i zaworów.
  4. Przełożenie zjazdów z kostki.
  5. Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm.
  6. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego o gr. 10 cm.
  7. Przestawienie oznakowania pionowego.

Całkowita wartość Zadania:    387 810,07 zł

W tym:

  • dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 167 744,00 zł co stanowi 43,25% kosztów  kwalifikowanych Zadania;
  • wkład własny w kwocie  220 066,07 zł.

Okres  realizacji  Zadania: od  1 lipca  2019r. do  31  października  2019r.

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …