Obrazek wyróżniający - DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Proponowane wsparcie wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Tym samym przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej na te z gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest paliwami stałymi

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których: 

 1. głównym źródłem ogrzewania jest:
 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy
 1. źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (zgłoszenia dokonać należało poprzez stronę internetową: CEEB https://ceeb.gov.pl/ bądź w Urzędzie Gminy w Głuchowie pok. nr 2 I piętro);
 1. źródło ogrzewania zasilane jest:
 • węglem kamiennym,
 • brykietem,
 • peletem

zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą – gospodarstwo domowe jednoosobowe;
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące – gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego

UWAGA!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacja na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1477).

Kwota dodatku węglowego

Wysokość dodatku węglowego wynosi jednorazowo 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego.

Formularze wniosków

Druki wniosków o wypłatę dodatku węglowego dostępne będą do pobrania niezwłocznie po podpisaniu i opublikowaniu stosownego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

Składanie wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie
Al. Klonowa 5
96-130 Głuchów

Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisany profilem zaufanym.

Wypłata świadczenia

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej informacja będzie do odbioru osobistego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego

Pytania dotyczące informacji odnośnie dodatku osłonowego można kierować do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 46 815-71-20, 46 815-75-30 wew. 207, wew. 211,
 • mailowo, pisząc na adres: gops@gminagluchow.pl.

 

Pomocne linki:

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …