Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. poz. 2760) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 759; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2760), zgodnie z którymi w  2024 roku podobnie jak w roku 2022 można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy należną kwotą dodatku osłonowego, a kwotą przekroczenia – zgodnie z tzw. zasadą „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WAŻNE!

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 roku, a wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Składanie wniosków

Druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać w Urzędzie Gminy                                    w Głuchowie (przy wejściu obok kasy) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                               w Głuchowie pok. Nr 7 i 11.

Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie
Al. Klonowa 5
96-130 Głuchów

Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie bądź Urzędu Gminy w Głuchowie.  Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisany profilem zaufanym.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego

Pytania dotyczące informacji odnośnie dodatku osłonowego można kierować do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 46 815-71-20, 46 815 75 30 wew. 207, wew. 211
 • mailowo, pisząc na adres: gops@gminagluchow.pl.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

KLAUZULA RODO

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …