Dodatek gazowy

Dodatek gazowy

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023 r. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych. Ceny gazu w 2023 będą zamrożone dla wszystkich do poziomu cen z 2022 roku, czyli 200,17 zł/MWh. VAT na gaz od stycznia 2023 powrócił do poprzedniej stawki, czyli 23 %. Dodatek fgazowy stanowic będzie refundację za VAT na dostarczony gaz ziemny.

Komu przysługuje?

Dodatek gazowy przysługuje gospodarstwu domowemu, które:

  • jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
  • spełnia kryterium dochodowe,
  • ma podpisaną umowę na dostarczanie gazu ziemnego do gospodarstwa domowego

Dodatku nie otrzymają osoby, które wykorzystują gaz jedynie do ogrzewania wody czy gotowania.

Kryterium dochodowe

Dodatek gazowy przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

W przypadku wniosków złożonych:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gminy Głuchów mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie I piętro pokój nr 7 i 11.

Do wniosku należy dołączyć fakturę za dostarczony w 2023 roku gaz wraz z dowodem zapłaty.

O refundacje VAT można ubiegać się przez cały rok 2023.

Wniosek należy złożyć najpoźniej do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury potwierdzającej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek składa osoba, która jest stroną zawartej umowy na dostarczanie gazu do gospodarstwa domowego i na którą są wystawiane faktury za dostarczony gaz.

Rozstrzygnięcie

Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku.

Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

https://gopsgluchow.naszops.pl/dodatek-gazowy

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …