Droga Asfaltowa

Apel do mieszkańców Gminy Głuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głuchów

Pragnę zaapelować do wszystkich, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. oraz by nie zanieczyszczać dróg ziemią orną lub pozostałością po zbiorach. Takie działania powodują utrudnienia komunikacyjne i narażają Gminę na wydatki finansowe.

Pas drogowy nie jest też miejscem do wykonywania czynności manewrowych podczas wykonywania prac polowych. Wszelkie zanieczyszczenia naniesione na drogę mogą być poważnym zagrożeniem dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Informuję Państwa, że w przypadku stwierdzenia opisanych powyżej sytuacji naruszenia pasa drogowego, gmina będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec osób niszczących drogi gminne.

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi albo zmniejszenie jej trwałości oraz takich, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, jak zaorywanie lub zwężanie w inny sposób pasa drogowego (art. 39). Ponadto kodeks wykroczeń przewiduje sankcje karne, m.in. karę grzywny w wysokości 1500 zł za zanieczyszczanie drogi publicznej i spowodowane tym niebezpieczeństwo lub utrudnienie w ruchu drogowym (art. 91).

Liczę na Państwa społeczną odpowiedzialność. Mam nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży na sercu nasze wspólne dobro.

                                                                                              Wójt Gminy Głuchów

                                                                                                        Jan Słodki

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …