Komunikat - Obrazek wyróżniający

INFORMACJA

Wójt Gminy Głuchów

Głuchów, dn. 11.05.2022 r.

INFORMACJA

Informuję, iż na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) w celu oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Głuchów, przystąpiłem do Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Głuchów.

W związku z tym, informuję o możliwości złożenia wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego lub ww. Studium.

Wnioski powyższe można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Głuchów,
Al. Klonowa 5, 96-130 Głuchów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanie@gminagluchow.pl w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Głuchów

Jan Słodki

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU